User login

Home

ตรวจสอบการรับหนังสือเวียน

หนังสือเวียน

ลำดับที่ เรื่อง ตรวจสอบการอ่านหนังสือเวียน
1
คำสั่ง สป.อว.ที่ 106/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
คำสั่ง สป.อว. ที่ 126/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
3
ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
4
คำสั่ง สป.อว. ที่ 125/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นางสาวศุภสุดา ไกรทศ)
5
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
6
คำสั่ง สป.อว. ที่ 97/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวสุวกุล โชควินิจ)
7
คำสั่ง สป.อว. ที่ 110/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามํญ (นางพิมพ์ใจ ลำดวน)
8
คำสั่ง สป.อว. ที่ 111/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม)
9
คำสั่ง สป.อว. ที่ 112/2564 ลงวันที่่ 25 มี.ค. 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายวสุชา ทัศนียพันธ์ุ)
10
คำสั่ง สป.อว. ที่ 105/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวฐิติมา ชูจิตต์ประชิต)
11
คำสั่ง สป.อว. ที่ 38/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นางสาวงามใจ บุญระหงษ์)
12
คำสั่ง สป.อว. ที่ 80/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
13
ประกาศ สป.อว. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
14
ประกาศ สป.อว. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
15
คำสั่ง สป.อว. ที่ 60/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ว่าที่ร้อยตรีโสภณ งอกอ่อน)
16
คำสั่ง สป.อว. ที่ 54/2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวชลารัตน์ มีแก้ว)
17
คำสั่ง อว ที่ 28/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นายณัฐวุฒิ วงค์สุภา)
18
คำสั่ง สป.อว. ที่ 51/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายวัชรพล วงษ์ไทย,นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ)
19
คำสั่ง สป.อว. ที่ 34/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวเกศรัตน์ วิศวไพศาล)
20
คำสั่ง สป.อว. ที่ 45/2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวปรีชญา บุสจะ,นางสาวทานีย์ เมฆหมอก)